Inschrijven / info:

  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten
  • Betaalwijze

Download algemene voorwaarden

Hersenwerk - Algemene voorwaarden cursussen en workshops
 


Cursus

Met cursus wordt bedoeld alle cursussen, cursusdelen en workshops en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord.

Toepasselijkheid

Indien u zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan uzelf, zoals de inschrijving van een werknemer, dan verplicht u zich jegens Hersenwerk de algemene voorwaarden aan die deelnemer bekend te maken en op te leggen.

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van Hersenwerk. De procedure voor het inschrijven is hieronder stapsgewijs omschreven.

    Stap 1: Klik bij de gewenste cursus op ‘Aanmelden’.
    Stap 2: Selecteer de data van de gewenste cursus en druk op 'Aanmelden'.
    Stap 3: Controleer welke cursussen u heeft geselecteerd en druk op 'Schrijf nu in'.
    Stap 4: Vul uw persoonlijke en factuurgegevens in.
    Stap 5: Selecteer u gewenste betaalmethode.
    Stap 6: Controleer de gegevens van uw inschrijving.
    Stap 7: Als al uw gegevens correct zijn weergegeven, klikt u op ‘Definitief aanmelden’
    Stap 8: Maak uw inschrijving definitief door te betalen.

U ontvangt na betaling een bevestiging van uw aanmelding. Zodra uw gegevens verwerkt zijn door Hersenwerk ontvangt u een betalingsbewijs en verdere informatie over de cursus.

Betaalwijzen

Hersenwerk heeft twee betaalwijzen. Deze zijn:
  • Direct betalen via iDEAL: Na betaling ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en binnen vijf werkdagen een factuur (betalingsbevestiging), waarmee uw inschrijving definitief is;
  • Vooruitbetalen per bank: U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding met de benodigde gegevens om uw betaling te kunnen doen. U dient binnen vijf werkdagen na het aanmaken van de aanmelding het verschuldigde bedrag te voldoen. Binnen vijf werkdagen na betaling ontvangt u een factuur (betalingsbevestiging), waarmee uw inschrijving definitief is.

Bij het uitblijven van een tijdige betaling wordt uw aanmelding automatisch geannuleerd. U krijgt hiervan bericht.

Bedenktijd

Uw bedenktijd over uw aanmelding gaat in op het moment dat uw de dienst bestelt en heeft een duur van 14 dagen. Annuleert u uw aanmelding binnen deze 14 dagen dan heeft u recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Prijzen

Over de vermelde prijzen wordt geen btw berekend. Veranderingen in btw-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen kunnen Hersenwerk ertoe verplichten de prijzen aan te passen. Het verschil in prijs zal bij de consument in rekening gebracht worden. De genoemde prijzen hebben alleen betrekking op de cursus zelf. Per cursus wordt aangegeven welke materialen de deelnemer dient aan te schaffen.

Annuleren

Het annuleren van uw deelname kunt u schriftelijk of door middel van e-mail doen. Annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na annulering vindt terugbetaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen plaats. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus wordt de totale cursusprijs in rekening gebracht.

Het na inschrijving verschuiven naar een andere cursusdatum is niet mogelijk. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen. De oorspronkelijke deelnemer blijft in dit geval het cursusgeld verschuldigd. De vervanger dient wel aan de expliciete inschrijfvoorwaarden van de desbetreffende cursus te voldoen.

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus worden uitgesteld of geannuleerd. U ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk bericht. Na annulering vindt terugbetaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen plaats. De deelnemer heeft geen recht op een (schade)vergoeding.

Uitval docent

In het geval van ziekte van een docent of ander overmacht zal Hersenwerk al het mogelijke doen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal Hersenwerk de deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en een nieuwe datum voor de cursus vaststellen. Indien de deelnemer naar aanleiding van deze omstandigheid besluit alsnog te annuleren, dan zal Hersenwerk binnen 14 dagen het inschrijfgeld van de cursus crediteren. De deelnemer heeft geen recht op een (schade)vergoeding.

Uitval deelnemer na start cursus

In het geval van ziekte van een deelnemer of ander overmacht tijdens het volgen van de cursus stelt Hersenwerk de deelnemer in staat de gemiste cursusdagen in te halen bij een volgende cursus tegen een vergoeding van 100 euro per cursusdag.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de (les)materialen, modellen, technieken en instrumenten die Hersenwerk bij de uitvoering van de cursus heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Hersenwerk, tenzij de eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Hersenwerk is toegestaan.
De deelnemer zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hersenwerk. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete afspraken over zijn gemaakt, de cursusmaterialen die de deelnemer tijdens de uitvoering van de cursus heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of gebruik van derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding.

Vertrouwelijkheid

Hersenwerk en/of voor Hersenwerk werkzame personen zullen de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Hersenwerk conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving, zoals in de privacyverklaring van Hersenwerk staat beschreven.

Persoonsgegevens

Hersenwerk verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Hersenwerk. U garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Hersenwerk.

Accreditatie

Iedere deelnemer krijgt een bewijs van deelname met daarop vermeldt het aantal studiebelastinguren. De cursussen over cognitieve revalidatie zijn allen door de Society for Cognitive Rehabilitation geaccrediteerd en kunnen leiden tot het internationale certificaat "CPCRT".

Klachten

Hersenwerk zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Hersenwerk aangaat heeft het karakter van een inspannings-verplichting. Natuurlijk wil Hersenwerk dat u tevreden bent over de dienstverlening.
Hersenwerk zal er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dit binnen een termijn van twee weken na de cursus schriftelijk melden bij Hersenwerk, Postbus 108, 1600 AC Enkhuizen. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangst-bevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen indien u duidelijk uw naam, adres, woonplaats en datum van schrijven vermeldt.

Hersenwerk streeft erna de klacht binnen een termijn van vier weken te hebben afgehandeld. Mocht de afhandeling van de klacht langer in beslag nemen, dan zal de klager, binnen het termijn van de hierboven genoemde vier weken, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het tijdstip waarop er uitsluitsel over de klacht gegeven kan worden.

Mocht u er met Hersenwerk niet uit komen dan kunt u uw klacht doorsturen naar Appelman en Mes advocaten te Hoorn voor een onafhankelijk en voor Hersenwerk bindend oordeel. Eventuele consequenties worden door Hersenwerk binnen een termijn van 14 dagen afgehandeld.

Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd en een jaar bewaard.

Toepasselijk recht

Op alle door Hersenwerk geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.